فروش آگاو امریکانا به عنوان نوعی گیاه زینتی در بازار خرید و فروش انواع درختچه های زینتی با قیمت های متفاوتی انجام می شود. آشنایی با گیاه آگاو امریکانا گیاه آگاو امریکانا به عنوان یک گیاه خنجری شناخته شده می باشد. این گیاه جزو خانواده خنجریان و