کاج نوئل، درختی با ویژگی هایی خاص است که افراد زیادی با آن آشنایی دارند. این کاج سحرآمیز نشانه ای برای جشن کریسمس و یکی از ملزومات مهم در جهت آماده سازی مراسم س