فروش کاج مطبق بزرگ دربازار ایران توسط شرکت های خاصی امکان پذیر می باشد. تخصصی بودن این کار سبب شده تا ما با فروش کاج مطبق بزرگ از دیگر همکاران خود متمایز شویم. کاج مطبق چگونه گیاهی است کاج مطبق بومی کشور استرالیا است. دارای شکل مخروطی