کاج نوئل درختی است با رشد بسیار کم و کشور های اروپایی برای کریسمس از آن استفاده می کنند. این کالای تزئینی بیشتر به طور عمده خریداری می شود، چون دارای گونه های م