کاج نوئل به دلیل سرسبزی در فصول مختلف در اعیاد کریسمس مورد استفاده قرار می گیرد. این درخت رنگ های سبز و آبی دارد و در شرایط خاصی نگهداری می شود و شما می توانید