قیمت گیاه یاس هلندی ابتدا در تولیدی ، سپس واسطه ها و در نهایت در نمایشگاه خرید و فروش عمده گل عرضه می گردد. بررسی قیمت یاس هلندی در بازار بررسی قیمت یاس هلندی در بازار نیازمند در نظر گرفتن عوامل متعددی است که شامل نوع هرس،