آگاو طلایی یک گیاه خنجری است که آن را می توان در مناطق حاره آن را یافت که اغلب در پارک ها و باغ ها دیده می شود و آن را در فصل تابستان باید خارج از خانه نگهداری کرد ولی درسیار فصول در خانه نیز امکان